15.10.2012 16:58:22

Bankovní účet SVJ a pohyb financí na tomto účtu

Tento účet je účtem této právnické osoby a jednotliví vlastníci jednotek (členové ,,SVJ“)  na něj vkládají finanční prostředky dle předepsaného rozpisu plateb (evidenčního listu), který každému vlastníkovi zpracuje  správce domu -  oddělení nájemného.

Každá právnická osoba - ,,SVJ“, která je v naší správě, má založen účet u některého z peněžních ústavů (např. Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOBWSPK, GE Money bank, Raiffeisenbank apod.)

Bankovní účet  ,,SVJ“  a  pohyb financí na tomto účtu (vysvětlení)

Tento účet je účtem této právnické osoby a jednotliví vlastníci jednotek (členové ,,SVJ“)  na něj vkládají finanční prostředky dle předepsaného rozpisu plateb (evidenčního listu), který každému vlastníkovi zpracuje  správce domu -  oddělení nájemného.

Každý vlastník jednotky tedy na tento účet poukazuje :

  • dlouhodobou zálohu na fond oprav
  • zálohy na služby spojené s užíváním jednotky

Dlouhodobá záloha fondu oprav se používá např.  na úhradu nákladů vynaložených na opravy a udržování společných částí domu,  na pojištění domu, na úhradu poplatku za správu, na revize společných prostor, na drobný nákup apod.

Záleží na rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek, co všechno se bude z této zálohy financovat.  Někdy záleží také na rozhodnutí pouze výboru a to v tom případě, pokud mu k tomu bylo uděleno shromážděním vlastníků jednotek právo. Toto právo je zapsáno v zápise ze schůze shromáždění vlastníků jednotek a je omezeno určitou výší financí – např. je zde napsáno, že do částky 20.000,-- Kč může rozhodnout výbor nebo předseda a nemusí se svolávat schůze shromáždění. 

Zálohy na služby spojené s užíváním jednotky

Jedná se např. o zálohu na topení (ÚT), studenou vodu (SV), teplou užitkovou vodu (TUV), společnou televizní anténu (STA),  úklid,  výtah, komíny, elektrickou energii ve společných částech domu, vývoz septiku, apod.

Z účtu ,,SVJ“  se pak hradí jednak náklady fondu oprav, ale také zálohy na služby jednotlivým dodavatelům médií – tj. Jihlavským kotelnám,  Vodárenské akciové společnosti, firmě E.ON,  Kominickému družstvu,  firmě ElSA – výtahy, apod.

V dnešní době již skoro každý dodavatel chce hradit zálohy na služby předem, které pak zúčtuje se skutečně vynaloženými náklady.

V naší evidenci (tj. v evidenci správcovské firmy) jsou odděleně vedeny zálohy na služby spojené s bydlením a  zálohy fondu oprav.

Nemělo by se stávat, že náklady fondu oprav budou hrazeny ze záloh na služby.  Kdyby tomu tak bylo, mohlo by se stát, že správce nebude schopen  uhradit zálohy dodavatelům služeb, protože na účtu ,,SVJ“ nebude dostatek financí.  Také by to mohlo ohrozit výplatu přeplatků vzniklých z vyúčtování služeb jednotlivým vlastníkům jednotek (vyúčtování se provádí 1 x ročně) .

Vyúčtování dlouhodobé zálohy fondu oprav

Vyúčtování dlouhodobé zálohy fondu oprav se provádí 1 x ročně a to vždy za kalendářní rok.

Musí být předáno nejpozději do 31.3. následujícího roku za rok předcházející, za který se vyúčtování provádí – např. vyúčtování dlouhodobé zálohy fondu oprav za rok 2010, tj. od 1.1.2010 do 31.12.2010 musí být předáno předsedovi ,,SVJ“ nejpozději do 31.3.2011.

Vyúčtování se skládá z několika dokumentů a  tiskových sestav, kterými např. jsou:

  • vyúčtování dlouhodobé zálohy (DZ) fondu oprav (FO) za celý dům
  • vyúčtování DZ FO v členění na jednotlivé vlastníky
  • sestava nákladů FO za celý rok  s popisem těchto nákladů (tj. náklad ,,SVJ“)
  • sestava předpisu DZ FO vybrané od vlastníků jednotek (tj. příjem ,,SVJ“)
  • poplatek za správu  (tj. náklad ,,SVJ“)
  • bankovní poplatky (tj. náklad ,,SVJ“)
  • sestava o úvěru
  • apod.

S vyúčtováním dlouhodobé zálohy fondu oprav by měl předseda ,,SVJ“ seznámit všechny vlastníky jednotek v domě = členy Společenství vlastníků jednotek.  Formu, jakou je s tímto vyúčtováním seznámí,  by si měl zvolit sám.  Může to být formou schůze shromáždění vlastníků jednotek, dále může toto vyúčtování nakopírovat a rozdat všem vlastníkům jednotek, může ho zveřejnit na vývěsní desce ,,SVJ“ apod.

V žádném případě by si však neměl nechat toto vyúčtování sám pro sebe , aniž by s ním vlastníky jednotek seznámil.

Z tohoto vyúčtování dlouhodobé zálohy fondu oprav jde opravdu rozpoznat hospodaření domu, protože jsou zde uvedeny veškeré náklady a příjmy tohoto ,,SVJ.“

Vyúčtování služeb spojených s bydlením

Vyúčtování služeb spojených s bydlením se provádí 1x ročně za období od 1.1. do 31.12. každého roku.

Vyúčtování služeb musí být předáno předsedovi ,,SVJ“ nejpozději do 31.3. roku následujícího a to u domů, ve kterých neprovádíme vyúčtování tepla,  do 30.4. roku následujícího pak u domů, ve kterých vyúčtování tepla a teplé vody provádíme.

Ve většině případů se však snažíme provést vyúčtování u všech domů do 31.3.

Vyúčtování se provádí jednotlivě, tj. na každého vlastníka jednotky. K jeho uhrazeným zálohám na jednotlivé služby spojené s užíváním jednotky se přiřadí náklady na tyto služby náležející k jednotce a tak vznikne buď přeplatek, nebo nedoplatek u jednotlivého vlastníka.

Přeplatek se vlastníkovi jednotky vrací z bankovního účtu ,,SVJ“, nedoplatek pak musí naopak na účet ,,SVJ“ uhradit.

Pokyn k vyplacení přeplatků uděluje písemně předseda ,,SVJ .“

 

Vypracovala: Čechová Iva

 

Iva Čechová

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Bytový dům odmítl instalovat měřiče tepla na radiátory. Porušuje zákon?

Bydlím v panelovém domě se šesti vchody a 140 bytovými jednotkami. Na podzim 2014 bylo na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) odhlasováno, že se nebudou instalovat měřiče tepla. Náklady na topení se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, píše Karel do seriálu Sousedské války.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/merice-tepla-doplatek-za-topeni-radiatory-fgw-/stavba.aspx?c=A170126_113245_stavba_web

Měřáky tepla jsou často k ničemu. Stojí víc, než ušetří, ukázala analýza.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nařídilo na sklonku roku 2014 stovkám tisíc lidí v bytových domech, že musí měřit spotřebu. Dva roky poté se ukazuje, že namísto slibované úspory peněz za teplo část obyvatel platí sice méně, ale úspory nevyrovnají náklady na instalaci měřáků a jejich provoz. Vyplývá to z analýzy Českého vysokého učení technického (ČVUT), kterou stát dlouho tajil.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/meraky-tepla-jsou-k-nicemu-stoji-vic-nez-lide-za-teplo-usetri-p50-/ekonomika.aspx?c=A170126_122344_ekonomika_lve

Získat aplikaci Adobe Flash Player