03.10.2016 17:56:24

HLASOVÁNÍ na schůzi shromáždění vlastníků jednotek ( dle zákona čís. 89/2012 Sb.)

Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech,  je-li vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.  ( §  1206, odst. 1)  zákona čís. 89/2012 Sb.)

Shromáždění je způsobilé  usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů.  
K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných  vlastníků jednotek , ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. ( § 1206, odst. 2)  zákona čís. 89/2012 Sb.).

Do působnosti shromáždění patří :
a)    změna stanov
b)    změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám
c)    volba a odvolávání členů volených orgánů a jejich rozhodování o výši jejich odměn
d)    schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků
e)    schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky
f)    rozhodování
1.    o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení
2.    o změně účelu užívání domu nebo bytu
3.    o změně podlahové plochy bytu
4.    o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek
5.    o změně podílu na společných částech
6.    o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky
7.    o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem,  to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného
g)    udělování předchozího souhlasu
1.    k nabyté, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi
2.    k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi, to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného
3.    k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru
4.    k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil

h)    určení osoby, která má zajišťovat  některé činnosti správy domu a pozemku, i
      rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny
      smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti
i)    rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si
      shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Čechová Iva

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Bytový dům odmítl instalovat měřiče tepla na radiátory. Porušuje zákon?

Bydlím v panelovém domě se šesti vchody a 140 bytovými jednotkami. Na podzim 2014 bylo na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) odhlasováno, že se nebudou instalovat měřiče tepla. Náklady na topení se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, píše Karel do seriálu Sousedské války.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/merice-tepla-doplatek-za-topeni-radiatory-fgw-/stavba.aspx?c=A170126_113245_stavba_web

Měřáky tepla jsou často k ničemu. Stojí víc, než ušetří, ukázala analýza.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nařídilo na sklonku roku 2014 stovkám tisíc lidí v bytových domech, že musí měřit spotřebu. Dva roky poté se ukazuje, že namísto slibované úspory peněz za teplo část obyvatel platí sice méně, ale úspory nevyrovnají náklady na instalaci měřáků a jejich provoz. Vyplývá to z analýzy Českého vysokého učení technického (ČVUT), kterou stát dlouho tajil.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/meraky-tepla-jsou-k-nicemu-stoji-vic-nez-lide-za-teplo-usetri-p50-/ekonomika.aspx?c=A170126_122344_ekonomika_lve

Získat aplikaci Adobe Flash Player