15.10.2012 17:01:00

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka je dokument, který vymezuje v budově jednotky ( bytové a nebytové), dále společné části budovy (tj. např.  chodby, schodiště, střecha, základy včetně izolací, hlavní svislé  a vodorovné  konstrukce, obvodové a nosné zdivo, střecha, vchody, okna a dveře u společných částí, rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, tepla a teplé vody,  prostory a místnosti ve společných částech budovy- např. kočárkárny, prádelny, mandlovny, sušárny) ,  dále spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, upravuje práva k pozemkům a popisuje práva a závazky vztahující se k budově.

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka je dokument, který vymezuje v budově jednotky ( bytové a nebytové), dále společné části budovy (tj. např.  chodby, schodiště, střecha, základy včetně izolací, hlavní svislé  a vodorovné  konstrukce, obvodové a nosné zdivo, střecha, vchody, okna a dveře u společných částí, rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, tepla a teplé vody,  prostory a místnosti ve společných částech budovy- např. kočárkárny, prádelny, mandlovny, sušárny) ,  dále spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, upravuje práva k pozemkům a popisuje práva a závazky vztahující se k budově.
Prohlášení vlastníka je vypracováno ke každé budově, kterou naše kancelář spravuje (pouze k budovám, které vlastní soukromý vlastník není PV vypracováno).

Prohlášení vlastníka musí obsahovat:

  • označení budovy údaji podle katastru nemovitostí, číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově
  • popis jednotek, jejich příslušenství, podlahovou plochu a popis jejich vybavení
  • určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek
  • stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy
  • označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných práv, údaji podle katastru nemovitostí
  • práva a závazky týkající se budovy, jejich společných částí a práva k pozemku, která přejdou z vlastníky budovy na vlastníky jednotek.
  • pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popř. domu jako celku
  • pravidla pro správu společných částí domu, popř. domu jako celku, včetně označení osoby pověřené správou domu

K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.
V prohlášení vlastníka se u každé jednotky vyskytuje tzv. spoluvlastnický podíl. 
Co vyjadřuje spoluvlastnický podíl ?

Uvedu příklad:
bytová jednotka č. l   má spoluvlastnický podíl v rozsahu  689/12555
689 = velikost jednotky č. l , tj. 68,9 m2
12555 =  součet velikostí všech jednotek (bytových, případně i nebytových v celé budově), tj. 1255,5 m2 .
Spoluvlastnický podíl   je velice důležitý, neboť :

  • dle něj se stanovuje výše  příspěvku na dlouhodobou zálohu fondu oprav
  • dle něj se rozpočítávají náklady vynaložené na opravy společných částí budovy (např. oprava fasády, střechy, výměna vchodových dveří do domu, revize elektro ve spol. částech domu, revize plynu ve spol. částech domu, revize hydrantů, výmalba spol. částí domu, výměna poštovních schránek v domě, oprava schodů v chodbách domu, výměna rozvodů vody, apod.)

Uvádím příklad:
V budově je celkem 18 bytových jednotek, jejich celková výměra (výměra všech 18-ti bytových jednotek = 1255,5 m2
Bytová jednotka č.1 má výměru 68,9 m2, tedy její podíl činí 689/12555

Náklady na opravy společných částí domu za rok 2010 činily  452.650,-- Kč.
Kolik činil náklad na bytovou jednotku číslo 1?

452.650,-- Kč : 12555 (nebo 1255,5m2) = 36,05 Kč na l díl nebo 360,5 Kč na l m2
Náklad na byt č. l :    36,05 Kč x 689 =    24.838,45 Kč nebo
360,5 Kč x 68,9 m2 =    24.838,45 Kč
(výsledek je stejný ať počítáme s díly nebo s m2. V našem případě jsme zvyklí počítat s díly).
A tímto způsobem bychom vypočítávali náklady u dalších jednotek v budově.
Jedenkrát ročně se provádí vyúčtování fondu oprav, které musí být předáno statutárnímu zástupci domu nejpozději do 31.3. za rok minulý. Tedy např. nejpozději do 31.3.2012 musíme předat vyúčtování  fondu oprav za rok 2011.
Vyúčtováním fondu oprav se myslí zúčtování dlouhodobé zálohy FO za celý rok se skutečnými náklady, které byly vynaloženy za rok na opravy společných částí domu (co jsou společné části domu a čeho se náklady mohou týkat je vysvětleno výše).
Dlouhodobá záloha FO se stanovuje na základě rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků jednotek – většinou na schůzi.
Každý vlastník je povinen tuto zálohu platit v takové výši, jak shromáždění vlastníků jednotek odsouhlasilo.
Např. shromáždění rozhodlo, že se bude hradit 15,-- Kč /m2,  v našem případě by již zmiňovaná bytová jednotka č. 1 o výměře 68,9 m2 hradila dlouhodobou zálohu do fondu oprav v měsíční výši 1.034,-- Kč.  Stejným způsobem se pak postupuje u výpočtu příspěvku FO u dalších jednotek.
Při ročním vyúčtování dlouhodobé zálohy FO  se vzniklé přeplatky vlastníkům nevrací, ale převádí se do dalšího roku.  Stanou se tak počátečním zůstatkem roku následujícího.
(uvedla jsem velmi zjednodušený příklad, kdy v domě neexistují žádní dlužníci).

Uvedu opět příklad-vyúčtování dl.zál.FO pouze na bytové jednotce č.1 o výměře 68,9 m2 za rok 2006 (zjednodušená forma, vlastník není dlužník)

Č.p.

Č. bytu

Vlastník

Podíl

(m2)

Zůstatek k 1.1.2010

Předpis 2010

Náklad 2010

Zůstatek FO k 1.1.2011

968

1

Caha

68,9

20.542,- Kč

12.408,- Kč

24.838,- Kč

8.112,- Kč

 (opět jsem použila již výše uvedené údaje o bytové jednotce č. 1)

Zůstatek dlouhodobé zálohy fondu oprav se vlastníkům nevrací, ale převádí se do dalšího roku.
Vyúčtování FO se předává statutárnímu zástupci domu (nejpozději do konce března). Statutární zástupce musí s vyúčtováním dlouhodobé zálohy fondu oprav vlastníky seznámit.
Jaký způsob statutární zástupce zvolí, je na jeho zvážení.

Iva Čechová

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Bytový dům odmítl instalovat měřiče tepla na radiátory. Porušuje zákon?

Bydlím v panelovém domě se šesti vchody a 140 bytovými jednotkami. Na podzim 2014 bylo na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) odhlasováno, že se nebudou instalovat měřiče tepla. Náklady na topení se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, píše Karel do seriálu Sousedské války.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/merice-tepla-doplatek-za-topeni-radiatory-fgw-/stavba.aspx?c=A170126_113245_stavba_web

Měřáky tepla jsou často k ničemu. Stojí víc, než ušetří, ukázala analýza.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nařídilo na sklonku roku 2014 stovkám tisíc lidí v bytových domech, že musí měřit spotřebu. Dva roky poté se ukazuje, že namísto slibované úspory peněz za teplo část obyvatel platí sice méně, ale úspory nevyrovnají náklady na instalaci měřáků a jejich provoz. Vyplývá to z analýzy Českého vysokého učení technického (ČVUT), kterou stát dlouho tajil.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/meraky-tepla-jsou-k-nicemu-stoji-vic-nez-lide-za-teplo-usetri-p50-/ekonomika.aspx?c=A170126_122344_ekonomika_lve

Získat aplikaci Adobe Flash Player