Informace - odkazy

Katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí
 
Obchodní rejstřík, Podání do rejstříku
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
Předpisy, zákony, vyhlášky, Servis českého soudnictví, insolvencni-zakon
 
 
Státní správa
Ministerstvo pro místní rozvoj, Zelená úsporám, Státní fond rozvoje bydlení
 
Portál veřejné správy
 
www.stary.drasar-as.cz

Předpisy, zákony, vyhlášky

Nový Občanský zákoník 89/2012
Nový občanský zákoník ruší následující předpisy:
• zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
• zákon č.40/1964 Sb., původní občanský zákoník
• zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník
• zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
• nařízení vlády č. 371/2004 Sb., vzorové stanovy SVJ
• nařízení vlády č. 142/1994 Sb., týkající se úroků z prodlení
34/2016 Sb., vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Nájemné

Kalkulačka nájemného
Mapa nájemného
Nová vyhláška č.120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Např. u bytů z 56 (46) m3.os/rok na 36 a u hotelů ze 160 na 45m3.lůžko/rok. Výrazné snížení odpovídá v praxi realizovaným úsporám, uplatňují se úsporné baterie, úsporné splachování, používají se úsporné myčky a pračky a samozřejmě roste cena vody
Nařízení vlády 366/2013, o úpravě některých záležitostí souv. s byt .spoluvl.
Nařízení vlády 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení
Zákon 104/2015, kterým se mění zákon 67/2013 s platností od 1.1.2016,o užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
Zákon 107/2006, o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
Nález Úst.soudu č. 84/2003
Vyhláška MF č.176/1993 o nájemném
Sdělení 180/9
 

 Vyúčtování

Vyhláška 269/2015 Sb o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
Metodický pokyn MMR k vyhlášce 269/2015 Sb.
Vyhláška 193/2007 Sb , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
Zákon 103/2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.(318/2012), o hospodaření energií.
Vyhl.MPO 285/2011 Sb. - Stanovení měřidel k povinnému ověřování a měřidla
(směrná čísla vody) 120/2011 Sb. - Změna vyhlášky k provedení zákona
Vyhl. 366/2010 Sb. - o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie
Vyhláška č. 194/2007 Sb. -pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody
Vyúčtování SV nejsou-li vodoměry ve všech bytech.
Vyhl.MMR 372/2001 Sb.-vyúčt. tepla a TUV

Daně a účetnictví

Vyhláška 504/2002Sb.
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.


Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemov. věcí    Zákon      č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů
Zákon      č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění poz. předpisů
Vyhláška č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatelské subjekty
Zákon      č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
Zákon      č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů
Zákon      č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Technické

Vyhl. č. 285/2011 Sb, kterou se mění vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. č. 268/2011Sb, kterou se mění vyhl.  č. 23/2008 Sb.
Vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhl. č. 252/2004 Sb. - hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
NV 27/2003 Sb.- výtahy
NV 26/2003 Sb.- tlaková zařízení
NV 25/2003 Sb.- teplovodní kotle
NV 22/2003 Sb.- spotřebiče plynných paliv
NV 17/2003 Sb.-elektrická zařízení NN
Vyhl. MPO č. 213/2001 Sb. - podrobnosti náležitostí energetického auditu
Vyhl.č. 85/1978 Sb.ČÚBP kontroly, revize a zkoušky plyn. zařízení

Ostatní

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného 
Nařízení vlády č. 364/2013 Sb. o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává
dočasné užívání ubytovacího 
Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně                          

Penalizace

Občanský zákoník 89/2012

Dodavatele služeb:

 Voda:

 Elektřina:

 Teplo

Výtahy

Domácí telefony

Kominíci

informace

Informace o telefonních číslech
Evropská databanka

1188 - katalog firem 

Dobré bydlo

Zajímavé stránky

Energetické průkazy (štítky) budovy, Databáze měst a obcí ČR, Finanční kalkulačkaEnergetický regulační úřad, Informace pro každého, Nálezy a rozhodnutí ústavního soudu, Národní registr certifikovaných organizacíObčanské sdružení majitelů domů, Podání daně z nemovitosti, Pokyny D Ministerstva financí ČR, Sdružení nájemníků, Technické zařízení budov, Účetní aktuality,Stavební tabulky, O teple obecně, Přesný čas, Jeden svět

Zábava

Sport, Počasí, Test osobnosti, IQ test, Horoskopy, Televizní program, Jízdní řády vlaků a autobusů, Vyjmenovaná slova

 

Adobe Reader - prohlížeč pdf

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Formulář pro samoodečet.

Vážená paní / Vážený pane,
z důvodu Vaší nepřítomnosti / nemožnosti provést řádný odečet přístrojů instalovaných v bytě Vás žádáme o vyplnění níže uvedených údajů.

Pro stažení kliněte: Třebíč, Jihlava, Brno

Bankovní účty zdarma

Fio bankovní účet i pro právnické osoby

Fio banka nabízí jako jediná banka v Česku Fio podnikatelský účet pro právnické osoby zdarma, a to bez speciálních podmínek. Mezi právnické osoby patří mj. bytová družstva, společenství vlastníků, občanská sdružení atd.

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Získat aplikaci Adobe Flash Player