Informace - odkazy

Katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí
 
Obchodní rejstřík, Podání do rejstříku
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
Předpisy, zákony, vyhlášky, Servis českého soudnictví, insolvencni-zakon
 
 
Státní správa
Ministerstvo pro místní rozvoj, Zelená úsporám, Státní fond rozvoje bydlení
 
Portál veřejné správy
 
www.stary.drasar-as.cz

Předpisy, zákony, vyhlášky

Nový Občanský zákoník 89/2012
Nový občanský zákoník ruší následující předpisy:
• zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
• zákon č.40/1964 Sb., původní občanský zákoník
• zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník
• zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
• nařízení vlády č. 371/2004 Sb., vzorové stanovy SVJ
• nařízení vlády č. 142/1994 Sb., týkající se úroků z prodlení
34/2016 Sb., vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Nájemné

Kalkulačka nájemného
Mapa nájemného
Nová vyhláška č.120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Např. u bytů z 56 (46) m3.os/rok na 36 a u hotelů ze 160 na 45m3.lůžko/rok. Výrazné snížení odpovídá v praxi realizovaným úsporám, uplatňují se úsporné baterie, úsporné splachování, používají se úsporné myčky a pračky a samozřejmě roste cena vody
Nařízení vlády 366/2013, o úpravě některých záležitostí souv. s byt .spoluvl.
Nařízení vlády 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení
Zákon 104/2015, kterým se mění zákon 67/2013 s platností od 1.1.2016,o užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
Zákon 107/2006, o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
Nález Úst.soudu č. 84/2003
Vyhláška MF č.176/1993 o nájemném
Sdělení 180/9
 

 Vyúčtování

Vyhláška 269/2015 Sb o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.
Metodický pokyn MMR k vyhlášce 269/2015 Sb.
Vyhláška 193/2007 Sb , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
Zákon 103/2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.(318/2012), o hospodaření energií.
Vyhl.MPO 285/2011 Sb. - Stanovení měřidel k povinnému ověřování a měřidla
(směrná čísla vody) 120/2011 Sb. - Změna vyhlášky k provedení zákona
Vyhl. 366/2010 Sb. - o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie
Vyhláška č. 194/2007 Sb. -pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody
Vyúčtování SV nejsou-li vodoměry ve všech bytech.
Vyhl.MMR 372/2001 Sb.-vyúčt. tepla a TUV

Daně a účetnictví

Vyhláška 504/2002Sb.
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.


Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemov. věcí    Zákon      č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů
Zákon      č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění poz. předpisů
Vyhláška č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatelské subjekty
Zákon      č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
Zákon      č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů
Zákon      č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Technické

Vyhl. č. 285/2011 Sb, kterou se mění vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. č. 268/2011Sb, kterou se mění vyhl.  č. 23/2008 Sb.
Vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhl. č. 252/2004 Sb. - hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
NV 27/2003 Sb.- výtahy
NV 26/2003 Sb.- tlaková zařízení
NV 25/2003 Sb.- teplovodní kotle
NV 22/2003 Sb.- spotřebiče plynných paliv
NV 17/2003 Sb.-elektrická zařízení NN
Vyhl. MPO č. 213/2001 Sb. - podrobnosti náležitostí energetického auditu
Vyhl.č. 85/1978 Sb.ČÚBP kontroly, revize a zkoušky plyn. zařízení

Ostatní

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného 
Nařízení vlády č. 364/2013 Sb. o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává
dočasné užívání ubytovacího 
Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně                          

Penalizace

Občanský zákoník 89/2012

Dodavatele služeb:

 Voda:

 Elektřina:

 Teplo

Výtahy

Domácí telefony

Kominíci

informace

Informace o telefonních číslech
Evropská databanka

1188 - katalog firem 

Dobré bydlo

Zajímavé stránky

Energetické průkazy (štítky) budovy, Databáze měst a obcí ČR, Finanční kalkulačkaEnergetický regulační úřad, Informace pro každého, Nálezy a rozhodnutí ústavního soudu, Národní registr certifikovaných organizacíObčanské sdružení majitelů domů, Podání daně z nemovitosti, Pokyny D Ministerstva financí ČR, Sdružení nájemníků, Technické zařízení budov, Účetní aktuality,Stavební tabulky, O teple obecně, Přesný čas, Jeden svět

Zábava

Sport, Počasí, Test osobnosti, IQ test, Horoskopy, Televizní program, Jízdní řády vlaků a autobusů, Vyjmenovaná slova

 

Adobe Reader - prohlížeč pdf

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Omezení práva pokojně se shromažďovat

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat a to ve skupinkách max. po 20 lidech a dle dalších pravidel.

KB oznámení

KB oznámení o pracovní době

Formulář pro samoodečet.

Vážená paní / Vážený pane,
z důvodu Vaší nepřítomnosti / nemožnosti provést řádný odečet přístrojů instalovaných v bytě Vás žádáme o vyplnění níže uvedených údajů.

Pro stažení kliněte: Třebíč, Jihlava, Brno

Bankovní účty zdarma

Fio bankovní účet i pro právnické osoby

Fio banka nabízí jako jediná banka v Česku Fio podnikatelský účet pro právnické osoby zdarma, a to bez speciálních podmínek. Mezi právnické osoby patří mj. bytová družstva, společenství vlastníků, občanská sdružení atd.

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

Získat aplikaci Adobe Flash Player