Pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU VPPM 1/16

OBSAH
Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Pojistná hodnota a pojistná částka
Článek 4 Územní rozsah
Článek 5 Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
Článek 6 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 7 Práva a povinnosti pojistitele
Článek 8 Pojistné a doba trvání pojištění
Článek 9 Přerušení pojištění
Článek 10 Zánik pojištění
Článek 11 Škodná a pojistná událost
Článek 12 Pojistné plnění
Článek 13 Obecné výluky z pojištění
Článek 14 Přechod práv na pojistitele
Článek 15 Zpracování osobních údajů a komunikace
Článek 16 Doručování
Článek 17 Výklad pojmů
Článek 18 Závěrečné ustanovení

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VPPOD 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Územní platnost pojištění
Článek 4 Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
Článek 5 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 6 Práva a povinnost pojistitele
Článek 7 Pojistné a doba trvání pojištění
Článek 8 Přerušení pojištění
Článek 9 Zánik pojištění
Článek 10 Škodná a pojistná událost
Článek 11 Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady
Článek 12 Obecné výluky z pojištění
Článek 13 Přechod práv
Článek 14 Doručování
Článek 15 Zpracování osobních údajů, komunikace
Článek 16 Výklad pojmů
Článek 17 Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELE DPPOP P 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Rozsah pojistného krytí
Článek 4 Územní platnost pojištění
Článek 5 Pojistné plnění, pojistný princip
Článek 6 Speciální výluky z pojištění
Článek 7 Výklad pojmů
Článek 8 Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚNIKU KAPALINY Z TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ DPPUK MP 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Pojistná nebezpečí
Článek 4 Územní rozsah
Článek 5 Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6 Výklad pojmů
Článek 7 Závěrečné ustanovení

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANA V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ DPPBOŽ O 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 3 Územní platnost pojištění
Článek 4 Limity pojistného plnění
Článek 5 Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip
Článek 6 Speciální výluky z pojištění
Článek 7 Výklad pojmů
Článek 8 Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z DRŽBY A PROVOZU BYTOVÉHO DOMU DPPODBD O 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí
Článek 3 Územní platnost pojištění
Článek 4 Limity pojistného plnění
Článek 5 Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip
Článek 6 Speciální výluky z pojištění
Článek 7 Výklad pojmů
Článek 8 Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU BYTOVÉHO DOMU DPPODSO O 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 3 Územní platnost pojištění,
Článek 4 Pojistné plnění, pojistný princip
Článek 5 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 6 Speciální výluky z pojištění
Článek 7 Výklad pojmů
Článek 8 Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ VĚCI DPPOV MP 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Pojistná nebezpečí
Článek 4 Územní rozsah
Článek 5 Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6 Speciální výluky z pojištění
Článek 7 Limity pojistného plnění, povinnosti pojistníka a způsoby zabezpečení
Článek 8 Výklad pojmů
Článek 9 Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY DPPSE MP 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Pojistná nebezpečí
Článek 4 Územní rozsah
Článek 5 Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6 Speciální výluky z pojištění
Článek 7 Výklad pojmů
Článek 8 Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ VĚCI ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ DPPŽU MP 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Pojistná nebezpečí
Článek 4 Územní rozsah
Článek 5 Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6 Speciální výluky z pojištění
Článek 7 Výklad pojmů
Článek 8 Závěrečné ustanovení

 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘI VÝKONU ÚČETNICTVÍ ZPPUCT P 1/16

Článek 1 Úvodní ustanovení
Článek 2 Předmět pojištění
Článek 3 Rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 4 Územní platnost pojištění
Článek 5 Pojistné plnění, pojistný princip
Článek 6 Práva a povinnost pojistníka a pojištěného
Článek 7 Speciální výluky z pojištění
Článek 8 Výklad pojmů
Článek 9 Závěrečné ustanovení

 

Doložka 002 POŠKOZENÍ FASÁDY BUDOV PTACTVEM, HLODAVCI NEBO HMYZEM

Ujednává se, že se pojištění vztahuje na škody na zateplení fasád v důsledku poškození ptactvem, hlodavci nebo hmyzem.
Zateplením fasády se rozumí vnější tepelně izolační kompozitní systém s tepelnou izolací z polystyrenu nebo minerální vlny a konečnou povrchovou omítkou nebo nátěrem.

 

Doložka DOP001 Pojištění odpovědnosti – čistá finanční škoda

Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP 1/16 se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to až do výše sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu vzniklou: viz. příloha

 

Pojistné podmínky pro rok 2019 najdete v menu "Ke stažení"

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Bankovní účty zdarma

Fio bankovní účet i pro právnické osoby

Fio banka nabízí jako jediná banka v Česku Fio podnikatelský účet pro právnické osoby zdarma, a to bez speciálních podmínek. Mezi právnické osoby patří mj. bytová družstva, společenství vlastníků, občanská sdružení atd.

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Získat aplikaci Adobe Flash Player