Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Časté dotazy

Datové schránky povinné i pro SVJ (od 1.1.2023)

Byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1.1.2023 datovou schránku. Datová schránka bude zřízena automaticky státem po 1.1.2023. Po zřízení datové schránky SVJ, budou každému členu statutárního orgánu SVJ zaslány poštou přihlašovací údaje (jméno a heslo). Údaje o statutárním orgánu SVJ budou převzaty z ObchodníVíce...ho rejstříku Krajského soudu.

Je tedy vhodné, aby se společenství na to připravilo, protože nelze - s ohledem na elektronizaci veřejné správy (eGovernment) - očekávat, že by se tato povinnost zrušila ještě před nabytím účinnosti této povinnosti. Pokud si SVJ na obsluhu datové schránky přeci jen netroufá, je možné zřídit administrátora datové schránky (účetní, správce či některý člen SVJ), který bude jménem SVJ datovou schránku spravovat. Obavy SVJ z obsluhy datové schránky by tedy neměly být na místě. Za datovou schránku před zákonem vždy zodpovídá statutární orgán.   Fikce doručení datovou schránkou (dále DS) Když si nebudete kontrolovat datovou schránku, tak to je, jako kdybyste nepřebírali poštu. Bez ohledu na to, zda se do datové schránky přihlásíte, či nikoliv, zpráva se má za doručenou 10. dnem ode dne dodání do datové schránky.   Uložení zprávy v datové schránce Datové zprávy v datové schránce zůstávají bohužel pouze 90 dní, což považuji za jeden z největších problémů této elektronizace. Pokud si chcete zprávy v datové schránce uchovat déle, pak musíte využít služeb placeného datového trezoru.   Automatické zřízení datové schránky ze zákona s sebou nese povinnost elektronické komunikace se státní správou (FÚ, ČSSZ, policie, soudy, úřady). Má-li daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně „xml formát“ (§ 72 odst. 6 daňový řád). Pokud přiznání podáte v papírové podobě, a vadu podání na základě výzvy neodstraníte, obdržíte od finančního úřadu pokutu ve výši 1000 Kč. Bonusem podání přes datovou schránku je však prodloužení lhůt pro podání přiznání, např. u daně z příjmů o 1 měsíc. Dále se jedná o veškerou komunikaci SVJ s úřady státní správy (např: FÚ, ČSSZ, OR, městskými a obecními úřady, státním zastupitelstvím, soudy či policií ČR, a to výhradně přes DS. Komunikace se státní správou je přitom zdarma. Myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější. Informace k datovým stránkám najdete na: https://www.datoveschranky.info/ Další informace na stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-egovernment.aspx https://www.mvcr.cz/egovernment.aspx Další zajímavé informace k datovým stránkám najdete na: https://www.lupa.cz/clanky/jak-na-datovku-obalka-se-zlutym-pruhem-a-hacek-u-datovych-schranek-svj/  


Příspěvek na elektřinu a plyn pro zákazníky v bytových domech

Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Současně bylo zrušeno Nařízení vVíce...lády 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, plyn a teplo.

Zdeje  odkaz na konečné znění vládního nařízení 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-298

Příspěvek je určen pro domy s byty (bytové domy), které odebírají elektřinu nebo plyn pro celý bytový dům a v plynovém nebo elektrickém kotli (nebo jiném podobném zařízení) zajišťují vytápění a společný ohřev vody. Smlouvu s obchodníkem zde mají uzavřenou nejčastěji společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.

Zastropování ceny plynu se týká všech našich zákazníků bez ohledu na to, zda je vytápění objektů zajištěno systémem CZT, či je v domě domovní kotelna. Tento druh podpory je stanoven na období příštího roku tj. od 1. 1.2023 do 31. 12. 2023.

Energetická podpora Na co se příspěvek nevztahuje? Příspěvek nebude vyplacen obchodníkovi a nebude zohledněn majitelům domů, kteří nepředají distributorovi informaci o počtu bytů v domech, které jsou využívány pro účel bydlení. Kalkulačka výše příspěvku >> zde Proč jsou ceny energií tak vysoké? Rusko od poloviny loňského roku snižuje dodávky plynu do Evropy. I kvůli evropské závislosti na ruském plynu tímto způsobem dochází k umělému navyšování cen. Trhy reagují na ruské kroky velmi dramaticky a ceny plynu se od loňska zvýšily přibližně osmkrát. Od cen plynu se odvíjí také ceny elektřiny, a i ty výrazně rostou. Odborníci pro oblast energetiky tak tento ruský postup označují za energetickou válku. Čtěte více >> zde Odkaz pro stažení formulářů >>zde
Nařízení vlády v legislativní podobě můžete číst >>zde -Narizeni vlady ze 24_8_2022 - nařízení bylo zrušeno
Otázky a odpovědi k úspornému tarifu z mpo >> zde Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Bytové domy >> zde


Jak rozúčtovat služby spojené s užíváním jednotky?

O způsobu  rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotky (vyjma dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody) mezi vlastníky jednotek rozhoduje společenství (§ 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.  a  § 1208 písm. e )  NOZ). Změna způsobu rozúčtování je možná až po uplynutí zúčtovacího období (§ 5 odst.1 zákona čís. 67/2013 Sb.). Během zúčtovacího období (zpravidla se jedná o kalendářní rok) tedy nelze měnit kritéria pro rozdělení nákladů a to bez ohledu na datum účinnosti stVíce...anov. Např. :  Pokud byla změna stanov účinná od 1.1.2017a zúčtovacím obdobím je kalendářní rok, rozúčtují se podle nově zvoleného postupu např. náklady na provoz výtahu již za rok 2017 (vyúčtování s vlastníky jednotek bude provedeno v roce 2018).


Může ,,SVJ“ koupit do svého vlastnictví pozemek související s pozemkem, na kterém je dům postaven ?

Koupi ,,přilehlého“ či ,,souvisejícího“ pozemku  do vlastnictví ,,SVJ“ lze připustit jen v případě, že má sloužit účelům správy domu,  resp. také k dalším činnostem ,,SVJ“ spojeným se správou domu. ,,SVJ“ je oprávněno nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory, avšak pouze k účelům ,,správy domu.“