Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Info SVJ

Aktualizace pojistných částek

V posledních letech, a zejména v posledních měsících dochází k prudkému nárůstu cen stavebních prací, materiálů, ale i technologií, které nejen zvyšují ceny, ale i prodlužují dodací lhůty z důvodu jejich nedostatku na trhu. V současné době tak dříve stanovené...

Číst více

Datové schránky povinné i pro SVJ (od 1.1.2023)

Byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1.1.2023 datovou schránku. Datová schránka bude zřízena automaticky státem po 1.1.2023. Po zřízení datové schránky SVJ, budou každému členu...

Číst více

Hlasování na chůzi shromažďování vlastníků jednotek

Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech,  je-li vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.  ( §  1206, odst. 1)  zákona čís. 89/2012 Sb.) Shromáždění je způsobilé ...

Zdroj Číst více

Rozhodování mimo zasedání vlastníků

Není-li svolané shromáždění vlastníků jednotek způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.  ( §...

Číst více