Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Hlasování na chůzi shromažďování vlastníků jednotek

Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech,  je-li vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.  ( §  1206, odst. 1)  zákona čís. 89/2012 Sb.)
Shromáždění je způsobilé  usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů.
K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných  vlastníků jednotek , ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. ( § 1206, odst. 2)  zákona čís. 89/2012 Sb.).

Do působnosti shromáždění patří :
a)    změna stanov
b)    změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám
c)    volba a odvolávání členů volených orgánů a jejich rozhodování o výši jejich odměn
d)    schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků
e)    schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky
f)    rozhodování
1.    o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení
2.    o změně účelu užívání domu nebo bytu
3.    o změně podlahové plochy bytu
4.    o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek
5.    o změně podílu na společných částech
6.    o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky
7.    o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem,  to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného
g)    udělování předchozího souhlasu
1.    k nabyté, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi
2.    k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi, to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného
3.    k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru
4.    k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil

h)    určení osoby, která má zajišťovat  některé činnosti správy domu a pozemku, i
rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny
smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti
i)    rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si
shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Čechová Iva