Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Zřízení datové schránky od 1.1.2023

10. září 2022

Od 1. ledna 2023 se rozšíří okruh lidí a subjektů, kterým bude automaticky zřízena datová schránka. Co nového nám příští rok v této oblasti přinese a na co si dát pozor, se dozvíte v následujícím článku.

Již v minulém roce byl přijat zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci. Tento zákon měl dělenou účinnost s tím, že část, která zavádí změny do zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, což jsou právě změny týkající se datových schránek, nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci i k dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

To v praxi znamená, že pomocí datové schránky se zásadně mění způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Jedná se tedy o nahrazení klasického způsobu doručování v listinné podobě způsobem elektronickým, a to na základě toho, že zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu.

Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním v současné době na základě jejich žádosti. Od roku 2023 dojde k rozšíření skupiny, které se budou datové schránky zřizovat dle zákona, což uvádíme níže.

Cílem datových schránek má být efektivnější veřejná správa, tedy každý by za jejich pomoci měl být schopen rychleji, levněji a spolehlivěji komunikovat se státní správou.

Je dobré zmínit, že zprávy v datové schránce jsou k dispozici po dobu 90 dnů, po této době se automaticky mažou a ke zprávám starším než 90 dní se již uživatel přímo přes datovou schránku nedostane, pokud nevyužije datový trezor.

Jak postupovat: >> čtete více

Povinnosti vůči finančnímu úřadu z titulu zřízené datové schránky
Daňový řád stanoví, že osobě, která má zpřístupněnu datovou schránku, se doručuje elektronicky. Od chvíle, kdy se nám tedy zpřístupní datová schránka, by s námi měl finanční úřad komunikovat jejím prostřednictvím a doručovat nám všechny dokumenty do naší datové schránky. Výjimka je v případě, že osoba, které je písemnost doručována, má zástupce (např. daňového poradce), pak se doručují písemnosti pouze tomuto zástupci v rozsahu jeho oprávnění k zastupování.

Dále v současné době platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky. Za porušení této povinnosti, tj. když takovýto subjekt podá podání, ke kterému existuje formulář, písemně (např. na podatelnu), vzniká povinnost uhradit pokutu 1 000 Kč. Od 1. 1. 2023 se tedy množství takových subjektů výrazně zvýší, např. i nepodnikající subjekty, kterým bude datová schránka zřízena ze zákona.

Dobrou zprávou je čerstvá informace z Ministerstva financí, dle které by mělo dojít změnou legislativy ke zmírnění uvedených povinností. V dalším daňovém balíčku, který byl předložen vládě, je též novela daňového řádu, která reaguje na novelu zákona upravujícího datové schránky. Tak, jak jsme uvedli, s účinností od 1. ledna 2023 se rozšíří okruh osob, kterým je datová schránka automaticky zřízena ze zákona. Od příštího roku by tak byli nuceni podávat daňové přiznání elektronicky i nepodnikající fyzické osoby. Novela daňového řádu tuto povinnost ruší.

Upozorňuji, že tato novela zatím neprošla legislativním procesem, a je tedy záhodno situaci sledovat a před koncem roku 2022 se ubezpečit, že nepodnikající fyzické osoby budou novelou daňového řádu od 1. 1. 2023 vyňaty z povinnosti podávat daňová tvrzení elektronicky.